Radnice Prahy 5 podporuje nezákonné podnikání aneb Kavárna co hledá majitele a kolaudaci

19.09.2017

Na základě emailu adresovanému všem zastupitelům od nájemníků bytového domu na adrese Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov a na základě podkladů a rozhodnutí od příslušných orgánů státní správy budu dnes interpelovat níže uvedeným textem pana Bc. Martina Damaška, jako příslušného radního, ve věci pronájmu nebytového prostoru (NP) tamtéž.

Dle smlouvy užívá zmíněný NP od 15. 09. 2015 za účelem vybudování a provozování kavárny s kreativním prostorem (galerie, knihovna, workshopy, obchod s českými výrobky) spolek Ber život sportovně. Ten zde prostřednictvím společnosti Dudes & Barbies s.r.o. od 1. května 2016 provozuje podnik pod názvem "Kavárna co hledá jméno". Smlouva končí ke dni 30. 9. 2017. Zároveň RMČ Praha 5 svým usnesením z 16 .8. 2017 schválila podnájem právě Dudes & Barbies s.r.o, která majetkově fakticky kopíruje personální vedení spolku Ber život sportovně, to vše za symbolické nájemné 1Kč vykompenzováné investicemi, které nájemce přislíbil investovat do NP. Tímto rozhodnutím Rady se de facto po více jak roce protiprávního provozování kavárny zlegalizoval reálný stav, protože provozovatelem je ve skutečnosti toto s.r.o, které neoprávněně, tedy v době kdy nemělo s Prahou 5 jakýkoliv smluvní vztah na zmíněný NP, podávala kupříkladu žádosti na Stavební úřad. Zajímavostí je, že kavárna obdržela ocenění Podnikatele roku Prahy 5 pro rok 2016.

Vše vypadalo zpočátku na první pohled idylicky, a to do doby než nás, zastupitele, nájemníci bytového domu upozornili na protizákonné jednání a hrubé porušování nájemní smlouvy ze strany nájemce, tedy spolku Ber život sportovně. Za nejzávažnější považuji jednoznačně, ze Stavebního úřadu Prahy 5, doložené tvrzení, že kavárna byla rok provozována bez kolaudačního výměru na provoz restauračního zařízení, nedovoleně pak užívala prostor obce, respektive dvora (není součástí nájemní smlouvy), to vše za akceptování a tolerování ze strany majitele, tedy Prahy 5. Opravdu podporujme podnikání a podnikatelské subjekty takovým způsobem, že mohou porušovat zákon či se jedná jen o některé vybrané podnikatele?

Vedle ročního provozování nezkolaudované provozovny považuji za alarmující až skandální, že dne 1. 8. 2017, tedy rok a čtvrt od zahájení provozu kavárny (!) požádala společnost Dudes & Barbies s.r.o. o kolaudační souhlas Odbor Stavební úřad MČ Praha 5, tedy v době kdy neměla k výše uvedenému NP žádný právní titul a podnikala v něm bez souhlasu vlastníka, tedy MČ Praha 5. Kolaudační souhlas byl Stavebním úřadem i přes tento jasně doložitelný fakt vydán a nabyl právní moci dne 28. 8. 2017. To znamená, že tento kolaudační souhlas je neplatný, protože v té době mohl být vydán pouze stávajícímu nájemci spolku Ber život sportovně, a Kavárna co hledá jméno tak dnes opět funguje protiprávně!

Navíc společnost Dudes & Barbies s.r.o podnikala ve výše uvedeném NP nejen bez schválené nájemní smlouvy či kolaudačního souhlasu, ale i bez souhlasu bez souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ke stavebním úpravám NP, o který dle výše zmíněného požádala až rok a čtvrt po uskutečnění těchto úprav!

Koneckonců Stavební úřad Prahy 5 potvrdil, že společnost Dudes & Barbies s.r.o porušila povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 503/2006, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, čímž zároveň porušila § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Dále si dovolím upozornit, že dle vyjádření Hygienické stanice HMP došlo ze strany Dudes & Barbies s.r.o. k porušení § 23 odstv. 5 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a dále mimo jiné k nesplnění zákonných povinností s Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Ptám se tedy: Je si vedení radnice MČ Praha 5 vědomo zvlášť hrubého porušování nájemní smlouvy uzavřené na podzim roku 2015 se spolkem Ber život sportovně ...tak, jak bylo na toto opakovaně upozorněno ze strany nájemníků bytů domu Stroupežnického 10?

Plánuje vedení radnice MČ Praha 5 ukončit s ohledem na protiprávní jednání zmíněného s provozovatelem Kavárny nájemní smlouvu k 30. září 2017? Tedy nájemní smlouvu neprodlužovat a s tímto subjektem (resp. Lukášem Žďárským a Jakubem Zajícem) dále nespolupracovat? Respektive, jaký je Váš názor jako příslušného radního, jaké usnesení budete předkládat do Rady? Jako příslušný radní byste měl mít na celou věc názor, protože za danou problematiku odpovídáte, tedy rozhodně se nespokojím s odpovědí, že rozhodnutí je v gesci Rady. Chci znát Vaše stanovisko.

Bude nájemníkům bytů umožněno opětovné vybudování klidové zóny tak, jak bylo z jejich strany navrhnuto v dopise, který zaslali všem zastupitelům MČ Praha 5 před jednáním Rady dne 6. září 2017, a to bezplatně?

Celou situaci pokládám na základě jasně doložených podkladů a stanovisek institucí státní správy za jednoznačné a skandální nehospodárné nakládání se svěřeným majetkem, ignorováním smluvních podmínek, ale především za flagrantní porušování zákonů a předpisů ČR, to vše za podpory a souhlasu Prahy 5. Pohybujeme se zde v trestně právní rovině a my všichni, zastupitelé, jsme na to byli jednoznačně upozorněni. Pokud neučiní příslušné kroky vedení Prahy 5, budu jednoduše muset tak učinit sám, nejenom jako zastupitel ale jako občan ČR, který ctí zákony. Za této situace si nedovedu představit, aby současnému nájemníkovi byla nejenom rozšířena ale vůbec prodloužena smlouva, tak jak bylo původně v materiálech rady plánováno. Smlouvy a zákony se jednoduše musí dodržovat. Tento případ ukazuje, jak současná koalice nehospodárně a protizákonně nakládá se svým svěřeným majetkem!

Lukáš Budín, zastupitel MČ Praha 5