Mrázovka opět v hledáčku developerů!

09.06.2017

Dva a půl roku trvalo, než byl znovu podán podnět na změnu územního plánu (dále ÚP) lokality podél východní strany ulice Nad Mrázovkou, a to z funkce PS (sady, zahrady vinice) na OB (čistě obytnou). Důvod? Výstavba tří domů pro individuální bydlení. Přínos pro Prahu 5 a její obyvatele - nula. Důsledky - nevhodné dopravní řešení, další zátěž pro již tak předimenzovanou lokalitu, zkažené panorama, další úbytek zeleně a další a další negativní dopady.

Jedná se o území ve svahu tyčícím se nad bytovými domy, které zanechal v ulici U Nikolajky Central Group. Mnozí si jistě vzpomenou, jaké oprávněné vášně a odpor v tomto místě zcela nevhodná výstavba vyvolala u místních obyvatel, kteří se dali dohromady v občanském spolku Za zelenou Nikolajku a statečně, leč marně, bojovali za Nikolajku. Za oběť výstavbě padl park plný vzrostlých stromů, zhoršila se dopravní situace a podoba výstavby nekorespondovala s tou původní. Central Group nikoliv, že území maximálně vytěžil, ale extrémně přetěžil. Území a obyvatelé v okolí ulice U Nikolajaky si vytrpěli své a nyní přichází další nebezpečí, které by ohrozilo kvalitu jejich života a zároveň zatížilo území další výstavbou a narušilo by i jeho samotné panorama, o dopravě ani nemluvě.

Na rozdíl od Central Groupu a Nikolajky je situace při ulici Nad Mrázovkou jiná v tom, že zde se teprve žádá o změnu ÚP, tedy je poměrně ještě dost možností a šancí, jak tyto snahy zarazit v zárodku a nebojovat proti silnému developerovi a všemožným zvláštně vykládaným zákonům, nařízením a pravidlům. Zcela zásadní bude stanovisko obce, tedy MČ Prahy 5, protože její souhlas bude klíčový pro Magistrát Hl.m. Prahy, který rozhoduje o změnách ÚP. Pokud bude ctěna kontinuita a stanovisko Prahy 5 z minulých let, pak změna jednoznačně nebude doporučena k dalšímu projednání. V prosinci 2014 byl totiž Radou MČ Prahy 5 odmítnut návrh zadání změny ÚP Z 2928/00 týkající se totožné lokality, na kterou je v současné době podáván podnět změny ÚP, tedy území podél východní strany ulice Nad Mrázovkou. Totožná byla i změna funkčního využití z PS na OB s cílem lokalitu zastavět.

Podstatné je i zdůvodnění odmítnutí: "Změna Z 2928/00, týkající se lokality U Mrázovky, je předkládána s nesouhlasným návrhem usnesení z důvodu, že výstavba v dané lokalitě není ve veřejném zájmu. V případě její realizace by došlo k narušení stability svahů, zhoršení kvality životního prostředí a ohrožení chráněných druhů. Stavba není vhodná ani z hlediska dopravní obslužnosti objektů. Usnesení ke změně Z 2928/00 nebylo ve VÚR přijato."

Zmíněné důvody rozhodně nepominuly, respektive nadále trvají. Proto je s podivem, že dne 7. 6. t. r. obdržel příslušný odbor úřadu Prahy 5 informaci o podání podnětu na změnu ÚP a zároveň žádost o projednání ve Výboru územního rozvoje (VÚR). Z přiložených podrobných podkladů k podnětu vyplývá, že v dotčeném místě mají vyrůst tři solitérní domy pro individuální bydlení. Ty dle majitele a investora Kumpera Smíchov a.s. přispějí, citujeme, "k rehabilitaci veřejného prostranství ulice Nad Mrázovkou, k odstranění jejího současného periferního charakteru a potvrzení charakteru celé lokality". Místo je dle něj pusté a bez nároků na vytvoření další infrastruktury.

Opravdu netušíme, jak výstavba tří bytových domů v této lokalitě bude pro ni přínosná, jak prospěje tomuto území a jejím obyvatelům?

Živá Praha 5 proto jednoznačně odmítá další projednávání tohoto podnětu. Prostřednictvím svého zastupitele ve VÚR, Lukáše Budína, pak k němu bude prosazovat na jeho zasedání nesouhlasné stanovisko. Je pak i vypovídající, že právě Lukáš Budín předkládal do Rady MČ Prahy 5 výše zmíněné nesouhlasné stanovisko Rady MČ Prahy 5 k návrhu zadání změny ÚP Z 2928/00, podporoval a i prosadil jeho schválení. Považujeme za nesystémové a nebezpečné, aby obec podporovala projednávání takovýchto změn ÚP, kterými si soukromý vlastník zhodnotí své pozemky na úkor její a jejich obyvatel. Majitel přece při koupi těchto pozemků jednoduše věděl, jaké mají funkční využití, nebylo nikde řečeno či napsáno, že se bude ÚP měnit. Nebo kupoval tyto pozemky z důvodu spekulace?

Argument, že se jedná zatím pouze jen o podnět a tak to pusťme dál a prověřme to a pak třeba zastavme, je manipulativní a zavádějící. Obecně totiž přetrvává mylný dojem, že u společného jednání a veřejného projednání se dá návrh celý předělat a je to v pořádku. Jenže to je omyl. U těchto dvou kroků lze návrh měnit už jen v části přímo dotčené nějakým podáním. Nelze jednoduše najednou říct, že se to celé předělá.

Je tedy důležité říct jasné NE již při zadání podnětu! Zde není co prověřovat, protože návrh byl již prověřován v minulosti a jednoznačně zamítnut. Pozor, projednání tohoto podnětu bude již na zasedání VÚR příští týden v úterý 13. 6. Na radnici Prahy 5, Štefánikova 15, 6. patro, místnost 603. Jednání jsou veřejná a občané na nich mohou vystoupit. Přijďte také Vy říct svůj názor. Za živou Mrázovku, za živou Nikolajku, Vaše Živá Praha 5!

Internetové odkazy:

- Program zasedání VÚR 13. 6. 2017 - https://praha5.cz/cs/dokument/programy-vur-2017/212410-program-12-zasedani-vur-konane-dne-13-06-2017 

- Usnesení RMČ Praha 5 ze dne 16. 12. 2014 - https://praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/1756 


PODKLADY PRO PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY: