Interpelace ve věci změny územního plánu v lokalitě při parku Klamovka

20.11.2017

21. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 14. 11. 2017

Interpelace

Ing. Pavel Richter

starosta MČ Praha 5

Věc: Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) - lokalita Klamovka východ

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na příslušného člena rady odpovídajícího za územní rozvoj, byť v tomto případě vyvinul nemalé úsilí především 1. zástupce starosty MČ Prahy 5, kolega Martin Slabý.

Konkrétně se jedná o lokalitu s parcelními čísla 4014, 4014/2, 4015, k.ú. Smíchov, území při východní straně těsně sousedící s parkem Klamovka, kde Metrostav plánuje výstavbu osmi 4-7mi patrových bytových domů se 150ti byty a 230ti garážovými stáními, to vše ve stabilizovaném území.

Hovořím zde nejenom jako zastupitel ale i jako rezident a člen místního spolku, od kterého jste včera obdrželi otevřené vyjádření ve věci kontinuity stanoviska trvat na změně územního plánu.

Je totiž otázkou, jak se ve výsledku zachová Praha 5 a především, z čehož především mají obavy místní obyvatelé, zda stáhne svůj podnět změny územního plánu z funkčního využití OB-E zpět na původní funkční plochy SP a VV pro veřejnou stavbu a sportoviště? Těmto obavám nahrává především fakt, že RMČ Praha 5 svým usnesením z 11. 10. 2017 přerušila jeho projednávání ve Výboru pro ÚR a ÚPN ZHMP, ač neuvedla žádný podrobný důvod, pouze neukončené jednání s investorem! Považuji toto rozhodnutí za zcela nežádoucí, minimálně proto, že případné rozhodnutí bude na ZHMP, které nebude rozhodně do konce roku. Toto rozhodnutí nejenom ve mně ale i v místních občanech vyvolává minimálně dojem, že Praha 5 se podvolila tlaku investora a vychází mu vstříc a to bez vědomí ZMČ Prahy 5, která tento podnět jako nejvyšší orgán samosprávy odsouhlasila. Obchází zde snad Praha 5 potajmu zastupitelstvo?

Dovolím si připomenout, že tento podnět byl schválen jak ZMČ Praha 5 (19. 06. 2014 - číslo usnesení 33/9/2014), tak RMČ Praha 5 (14. 07. 2014 - číslo usnesení 35/1174/2014). Aktuální situace je taková, že během více jak tří let byl tento podnět postupně schvalováván a nakonec dospěl k návrhu zadání změny č. Z 3019/09, který jednomyslně schválila Komise RHMP pro změny ÚP hl.m. Prahy. Zítra, tedy 15. 11. 2017, by pak měl být projednán na Výboru pro ÚR a ÚPn ZHMP, s následným projednáním v RHMP a ZHMP (cca začátek roku 2018). Nyní to vypadá, že Praha 5 bez vědomí ZMČ Praha 5 požádá o přerušení projednání, a tím v podstatě vychází vstříc investorovi, jehož to byl hlavní požadavek.

Konkrétní důvody, proč je záchrana tohoto území důležitá a co vše by přinesla takováto masivní zástavba již netřeba nyní zde a Vám vysvětlovat a detailně popisovat. Za ta léta všichni určitě známe hlavní argumenty a situaci, která panuje nejenom na Klamovce ale i v širším okolí lokality Hřebenek a zazněl i ve stanoviscích Spolku za záchranu Klamovky.

V souladu se stanoviskem spolku, který jste obdrželi včera, považuji za zásadní a zcela klíčové, aby Praha 5 trvala a pokud možno i aktivně podpořila zmíněnou změnu ÚPn, kterou sama iniciovala.

Nechtěl jsem nám všem, zástupcům samosprávy, pouze připomenout historii a aktuální stav, ale dát možnost si uvědomit, že následné kroky a rozhodnutí Prahy 5 budou pro toto území zásadní.

Mám na Vás, pane starosto, několik dotazů:

  1. Zvažuje či uvažuje vedení Prahy 5 o zpětvzetí podnětu na změnu ÚPn SU hl.m. Praha nyní pod číslem Z3019/09 - neformálně nazývaný Klamovka východ? Pokud ano za jakých podmínek a nakolik v konzultaci či komunikaci s veřejností?
  2. Z jakého důvodu nereagovala oficiálně Praha 5 na otevřený dopis Spolku za Záchranu Klamovky ze dne 22. 8. 2017, kde je napsáno cituji "žádáme Vás o aktivní podporu žádosti o změnu ÚPn"? (Jaký smysl pak mělo zvát zástupce spolku na jednání s Metrostavem, když s nimi Praha 5 nekomunikuje a neinformuje je a za jejich zády zažádá o pozastavení projednávání změny ÚPn?)
  3. Z jakého důvodu nebylo rozhodnutí pozastavit změnu ÚPn ve věci Klamovka východ projednáno v příslušném výboru ZMČ Praha 5, tedy VÚR? Neobchází tak RMČ Praha 5 ZMČ Praha 5?
  4. Nepovažuje RMČ Praha 5 za minimálně adekvátní nechat odhlasovat své usnesení o pozastavení projednání inkriminované změny ÚPn i ZMČ Praha 5?
  5. Pokud by RMČ Praha 5 odsouhlasila zpětvzetí podnětu na změnu ÚPn, nechá tuto svoji revokaci odsouhlasit v ZMČ Praha 5, když ZMČ Praha 5 odsouhlasilo tento podnět? Uvědomuji si, že podnět odesílá starosta, ale považoval bych za relevantní, aby takovéto usnesení prošlo i projednáním v ZMČ Praha 5.
  6. Poslední, poněkud osobnější dotaz - jako člen Výboru pro ÚR a ÚP ZHMP budete mít možnost, pane starosto, vystoupit a především hlasovat o návrhu zadání změny Z3019/09 v tomto orgánu ZHMP - jaké stanovisko zaujmete? To doporučené RMČ Praha 5 či nepovažujete za důležité posečkat na rozhodnutí ZMČ Praha 5?

Předem děkuji za vyjádření a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 14. 11. 2017